CÔNG TY TNHH ĐẠI THÁI TUẤN Kính Chào Quí Khách

Danh mục sản phẩm
HOTLINE

0913.150734

0973.443346

 

 

Thống kê truy cập
  Trong ngày 7
 Trong tuần 183
 Trong tháng 769
 Trong năm 3.463
 Tổng số 7.166
1 Đang Trực Tuyến
Bài viết mới nhất

MÁY PHAY TUBI 2 TRỤC

MAÙY TUABI 2 TRUÏC – Model : TS 220

+ Ñöôøng kính truïc                              : 30 mm

+ Khoaûng caùch giöõa hai truïc dao      : 508 mm

+ Khoaûng dòch chuyeån cuûa truïc         : 80 mm

+ Toác ñoä truïc                                      : 10.000 voøng/phuùt

+ Kích thöôùc baøn                                : 1143 x 813 mm

+ Chieàu cao cuûa baøn                          : 813 mm

+ Ñöôøng kính maët bích truïc dao        : 162 mm

+ Moâtô truïc dao                                 : 3 HP x 2

+ Troïng löôïng maùy                            : 630 kg

+ Troïng löôïng ñoùng goùi                     : 730 kg

+ Kích thöôùc maùy                               : 1244 x 914 x 1143 mm

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp:
MÁY TUBI 2 TRỤC – Model : TS 220 + Đường kính trục        ..
Liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐẠI THÁI TUẤN

Hot line: 0913.150734 - 0942.000710 - 0973.443346

Email: daithaituan@gmail.com 

 

Công Ty TNHH Đại Thái Tuấn © 2019
Cài đặt bởi WebsiteGiaSoc

BACK TO TOP