CÔNG TY TNHH ĐẠI THÁI TUẤN Kính Chào Quí Khách

Danh mục sản phẩm
HOTLINE

0913.150734

0973.443346

 

 

Thống kê truy cập
  Trong ngày 13
 Trong tuần 26
 Trong tháng 329
 Trong năm 2.680
 Tổng số 2.680
1 Đang Trực Tuyến
Bài viết mới nhất

MÁY PHAY TUBI 2 TRỤC

MAÙY TUABI 2 TRUÏC – Model : TS 220

+ Ñöôøng kính truïc                              : 30 mm

+ Khoaûng caùch giöõa hai truïc dao      : 508 mm

+ Khoaûng dòch chuyeån cuûa truïc         : 80 mm

+ Toác ñoä truïc                                      : 10.000 voøng/phuùt

+ Kích thöôùc baøn                                : 1143 x 813 mm

+ Chieàu cao cuûa baøn                          : 813 mm

+ Ñöôøng kính maët bích truïc dao        : 162 mm

+ Moâtô truïc dao                                 : 3 HP x 2

+ Troïng löôïng maùy                            : 630 kg

+ Troïng löôïng ñoùng goùi                     : 730 kg

+ Kích thöôùc maùy                               : 1244 x 914 x 1143 mm

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp:
MÁY TUBI 2 TRỤC – Model : TS 220 + Đường kính trục        ..
Liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐẠI THÁI TUẤN

Hot line: 0913.150734 - 0973.443346

Email: daithaituan@gmail.com 

 

Công Ty TNHH Đại Thái Tuấn © 2018
Cài đặt bởi WebsiteGiaSoc

BACK TO TOP